نشست

آمادگی برای نشست هشتم اپتیکا

آمادگی برای نشست هشتم اپتیکا شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۹ جلسه‌ی هماهنگی میان وزارت صنعت و تجارت و سکتورخصوصی پیرامون هشتمین نشست کمیته‌ی هماهنگی موافقت‌نامه‌ی ترانزیت – تجارت، افغانستان – پاکستان (اپتیکا) تحت ریاست محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت ...